top of page
3D MODELI - DIGITALNI MODELI

 • Izrada 3d modela objekata ili krajolika temelji se na fotogrametrijskim podacima tj. fotografijama dobivenim iz terestričkih ili zračnih snimaka

 • Softveri za fotogrametriju automatiziraju obradu fotografija te produciraju precizne 3d modele terena

  • 3d modeli - mogu se obrađivati kao point cloud ili 3d mesh te služe kao podloge za analizu sadržaja, kako vizualno tako i matematički u vidu prostornih proračuna - površine, visine, volumeni...

  • Ortofoto - korištenjem foto materijala dobivamo ortogonalne projekcije zemljišta ili neke druge plohe poput fasade zgrada

  • Video - montaža foto i video moterijala

3D MODELI
GEODETSKI ELABORATI

 

 • Izrađuju se u svrhu za evidentiranja promjena na zemljištu i provođenja tih promjena u katastru i zemljišnoj knjizi

 • Geodetski elaborati izvode se u svrhu

  • Provedbe akata prostornog uređenja (lokacijske, riješenja o uvjetima građ..)

  • Evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama i drugim građevinama

  • Evidentiranja ili promjene podataka o položaju ili načinu uporabe katastarskih čestica

  • Provedbe u zemljišnoj knjizi

 

 • Parcelacijski elaborati izrađuju se

  • u svrhu evidentiranja promjena na zemljištu, nastalih parcelacijom (spajanjem ili diobom) čestica zemljišta

  • radi provedbe akata prostornog uređenja (formiranje građevne čestice,  provedba detaljnog plana uređenja)

 

Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta ne mogu se parcelacijom dijeliti, osim uz suglasnost Agencije za poljoprivredno zemljište.

ELABORATI
LEGALIZACIJA - GEODETSKI SNIMAK IZVEDENOG STANJA
 
 • Geodetski situacijski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade (GSISNIZ) izrađuje se u svrhu izdavanja riješenja o izvedenom stanju

 

 • GSISNIZ je potreban kao dio dokumentacije u procesu legalizacije objekta

 

 • Ovisno o kategoriji zgrade propisane zakonom uz geodetski snimak može vam biti potreban i arhitektonski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade i izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu

LEGALIZACIJA
GEODETSKI PROJEKT

 

 • 1. siječnja 2014. stupio je na snagu novi Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju. Novi zakon donosi geodetski projekt kao zamjenu za posebnu geodetsku podlogu (PGP), a kroz geodetski projekt se objedinjavaju geodetske usluge pri izgradnji i evidentiranju objekta u katastru i zemljišnoj knjizi.

 

 • Izrađuje se kao sastavni dio glavnog projekta za ishođenje lokacijske tj. građevinske dozvole kojom se određuje formiranje građevne čestice i smještaj građevina na čestici

 

 • Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru

 

 • Ovisno o pojedinom zahvatu geodetski projekt može sadržavati

  • Situacijski snimak stvarnog stanja terena s visinskim prikazom terena koji služi kao podloga za projektiranje

  • Geodetska situacija građevine prikazuje novoformiranu građevnu česticu sa smještajem projektirane građevine na digitalnoj orto-foto podlozi

  • Iskolčenje građevine s prikazom karatkerističnih točaka objekta potrebnih za iskolčenje građevine

  • Geodetsko-tehničku dokumentaciju za provedbu projekta u katastru i zemljišnoj knjizi

PROJEKT
GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

 

 • Situacijski nacrt je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu

 • Predstavlja relevantne objekte na terenu njihovim položajem, oblikom i veličinom, uključujuči granice čestica i uporabe zemljišta

 • Po potrebi snimak sadrži i visinski prikaz terena mrežom visinskih točaka i slojnicama

SITUACIJSKI NACRT
KATASTAR VODOVA

 

 • Geodetska izmjera vodova jest izmjera položaja i visina lomnih točaka novopoloženih vodova i pripadajućih objekata

  • Geodetski elaborat vodova izvodi se na temelju terenske izmjere te se pradaje upravitelju voda za održavanje katastra vodova

  • Katastar vodova izrađuje se radi upravljanja, održavanja ili rekonstrukcije postojećih vodova te projektiranja novih ili evidentiranja napuštenih vodova

VODOVI
INŽENJERSKI RADOVI

 

 • Iskolčenje objekata

  • Prenošenje elemenata projektiranog objekta na teren

  • Izrada elaborata iskolčenja

 

 • Praćenje građenja

  • Kontrola izgrađenih objekata

  • Izrada situacije za izračun količina zemljanih radova

INŽENJERSKA
bottom of page